Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

БДП

ПЛАН БДП 2023/2024

Планът за работата на комисията по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/ 2022 година е разработен на основание Закона за движение по пътищата, Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата, Концепция за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище, утвърдена от Министъра на образованието и науката през 2003 година, Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване на БДП за периода 2011-2020 г., Система за организация на дейностите,свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със заповед № РД09-1289/ 31.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката.