Движение на училищните автобуси 

От с. Остров – час на тръгване 06:40 ч;

От с. Галово – час на тръгване 06:55 ч;

От с. Селановци – час на тръгване 07:35 ч.;

От с. Лесковец – час на тръгване 06:50 ч;

 

Час на връщане :

От Оряхово за с. Лесковец и с. Остров – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Лесковец – 14:30 ч.,

·пристигане в с. Остров – 15:00 ч.

От Оряхово за с. Селановци и с. Галово – 14:15 ч.,

·пристигане в с. Селановци – 14:30 ч.

·пристигане в с. Галово – 14:50 ч.

 

От Оряхово за с. Лесковец – 16:30 ч.

·пристигане 16:50 ч.

 

 

Контакти

 

Преподаватели

Български език и летиратура

Албена Георгиева Иванова Старши учител a.ivanova@suoryahovo.org
Ваня Лазарова Илиева Старши учител v.lieva@suoryahovo.org
Ивалина Милчова Маринова Учител i.marinova@suoryahovo.org 
Галя Богомилова Борисова Учител g.borisova@suoryahovo.org 

 

 

 

Венелина Славчева Петрова Учител v.petrova@suoryahovo.org 

 

 

 

Английски езици

   
Нели Димитрова Кирилова Учител n.kirilova@suoryahovo.org

Александрия Ангелова Попова

Учител a.popova@suoryahovo.org

 

 

Немси език

Ваня Лазарова Илиева Старши учител v.lieva@suoryahovo.org

 

Френски език

Петя Цветанова Димитрова Старши учител p.dimitrova@suoryahovo.org

 

Руски език

Нели Димитрова Кирилова Учител n.kirilova@suoryahovo.org

 

Математика

Катя Милчева Маринова Учител k.marinova@suoryahovo.org
Людмила Галинова Вълчева Учител l.valcheva@suoryahovo.org
Наталия Георгиева Данова Старши учител n.danova@suoryahovo.org

 

Информационни технологии

Бистра Георгиева Янева-Ангелова Старши учител b.yaneva@suoryahovo.org
Марко Михайлов Кръстев Учител m.krastev@suoryahovo.org
Румяна Паисиева Кунова Старши учител r.kunova@suoryahovo.org

 

История и цивилизация

Камелия Пламенова Мерджева Заместник директор k.merdzheva@suoryahovo.org
Шенай Джемал Амиш Учител s.amish@suoryahovo.org

 

География и икономика

Албена Георгиева Иванова Старши учител a.ivanova@suoryahovo.org
Шенай Джемал Амиш Учител s.amish@suoryahovo.org

 

Философия

Бранимир Цветанов Чоков Учител b.chokov@suoryahovo.org

 

Гражданско образование

Камелия Пламенова Мерджева Учител k.merdzheva@suoryahovo.org
Шенай Джемал Амиш Учител s.amish@suoryahovo.org

 

Човекът и природата

Галина Стефанова Александрова Старши учител g.aleksandrova@suoryahovo.org
Евгения Маринова Николова-Янакиева Старши учител e.marinova@suoryahovo.org

 

Биология и здравно образование

Галина Стефанова Александрова Старши учител g.aleksandrova@suoryahovo.org

 

Физика и астрономия

Румяна Паисиева Кунова Старши учител r.kunova@suoryahovo.org

 

Химия и опазване на околната среда

Евгения Маринова Николова-Янакиева Старши учител e.marinova@suoryahovo.org

 

Музика

Захарий Степанович Димов Учител z.dimov@suoryahovo.org

 

Изобразително изкуство

Тошко Атанасов Цонков Старши учител t.tsonkov@suoryahovo.org

 

Технологии и предприемачество

Тошко Атанасов Цонков Старши учител t.tsonkov@suoryahovo.org

 

Физическо възпитание и спорт

Александър Тошев Дунчев Старши учител a.dunchev@suoryahovo.org
Галина Стефанова Александрова Старши учител g.aleksandrova@suoryahovo.org
Петьо Митков Василев Учител p.vasilev@suoryahovo.org

 

Предмети от професионалната подготовка

Бистра Георгиева Янева-Ангелова Старши учител b.yaneva@suoryahovo.org
Бранимир Цветанов Чоков Учител b.chokov@suoryahovo.org
Галина Стефанова Александрова Старши учител g.aleksandrova@suoryahovo.org
Димитрина Крумова Карагеоргиева Учител d.karageorgieva@suoryahovo.org
Марко Михайлов Кръстев Учител m.krastev@suoryahovo.org
Наталия Георгиева Данова Старши учител n.danova@suoryahovo.org
Павлина Йорданова Горанова Старши учител

p.goranova@suoryahovo.org

 

Силвия Цветкова Михайлова Директор scmihaylova@suoryahovo.org
Вероника Ивайлова Димитрова учител v.dimitrova@suoryahovo.org

Педагогически съветник

Ирина Пециева Илиева i.ilieva@suoryahovo.org

 

Ресурсен учител

Джулия Александър Станкулова    d.stankulova@suoryahovo.org
Вероника Богомилова Методиева v.metodieva@suoryahovo.org
Фатме Исмедова Фейзиева        f.feyzieva@suoryahovo.org
Светла Илиева                       s.ilieva@suoryahovo.org

Логопед

Лидия Ангелова Илиевска l.ilievska@suoryahovo.org

 

Учител ЦДО

Симона Славчева Петрова s.petrova@suoryahovo.org
Биляна Валентинова Бошнакова b.boshnakova@suoryahovo.org